Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

6919 53a3 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapocalujmnie pocalujmnie
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation viascorpix scorpix
1761 ce2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
2788 30d0
Reposted frompesy pesy viascorpix scorpix

February 10 2018

Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix
9485 4221 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viascorpix scorpix
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1183 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nie bądź dla mnie tak gorzka skoro jesteś taka słodka
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1212 8c1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1200 63f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 29 2018

5415 325e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5442 c7b0 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Wybaczam bliskim ludziom to, czego samej sobie nie mogę darować. A niedawno się przeraziłam. Rozumiem, różne rzeczy się zdarzają, pojedynczy czyn nie stanowi o całym człowieku i nie może wpłynąć na moją opinię o nim, ale kochać go tak jak wcześniej już nie potrafię. Rodzi się we mnie kolejny kryształek lodu.
— J.L.Wiśniewski i Irada Wownenko “Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl