Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

7787 8846
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
-Proszę pani?  - Tak?  - Skąd wiadomo, że się kogoś kocha?  - To jest różnie, ale jest chyba tak, że kiedy się wie, że... a przynajmniej, kiedy nam się wydaje, że jest ktoś, z kim chciałoby się zostać już na zawsze.  - I nie można bez niego żyć.  - Właśnie. Jeśli dwoje ludzi nie może bez siebie żyć, to jest to miłość.
— John Ajvide Lindqvist
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 10 2019

November 09 2018

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSkydelan Skydelan
1896 e8c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
6506 44ea 500
Reposted fromslodziak slodziak
1368 5d5c 500
Reposted fromslodziak slodziak
1492 7983
Reposted frompeper peper viaslodziak slodziak
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaslodziak slodziak

October 16 2018

6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaslodziak slodziak
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
Nigdy nie przepraszaj za to, kim jesteś, ani jaka jesteś.
— K. C. Hiddenstorm
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 07 2018

6025 cfd4 500
Reposted fromslodziak slodziak
6512 482d 500
Reposted fromslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl