Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacurlydarcey curlydarcey
1255 e636
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viascorpix scorpix
9223 c06e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

July 08 2017

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viaSkydelan Skydelan
Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl